Odborno špeciálno - pedagogická diagnostika

 • s využitím štandardizovaných špeciálno - pedagogických testov v ponuke SCŠPP
 • metódou B. Sindelar, na zistenie deficitov čiastkových funkcii od troch rokov po dospelosť
 • starších žiakov metodikou ČI(s)TA
 • žiakov, kt. komunikujú rómskym dialektom
 • vyšetrenie a odporúčanie pri úprave maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Zostavenie a odborné vedenie tréningového programu (pracovné zošity) podľa metódy B. Sindelar.

Špecialno-pedagogické korektívne a reedukačné postupy

 • Tréning oslabenia deficitov čiastkových funkcii - príčiny porúch učenia, správania a koncentrácie - Metóda Dr. Sindelar.
 • Špeciálno - pedagogická starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 • Odborná metodická a materiálno - technická pomoc rodičom detí so zdravotným znevýhodnením a viacnásobným postihnutím.
 • Pomoc pri tvorbe individuálno výchovno - vzdelávacích programov pre klientov SCPP, hlavne v školách kde nie je ŠŠP.
 • Využívanie interaktívnej tabule v procese reedukácie a terapie porúch učenia.
 • Metodická pomoc pedagógom a zákonným zástupcom detí žiakom so ŠVVP - špeciálno - pedagogické poradenstvo.

Špeciálno-pedagogické programy

 • Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina
 • Z rozprávky do rozprávky podľa A. Lazíkovej
 • Tréningový program (pracovné zošity) podľa metódy B. Sindelar
 • KUPREV - rozvoj sociálnych zručnosti
 • KUPOZ - program na koncentráciu pozornosti
 • FIE Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania
 • Ja na to mám (pre žiakov sekundárneho vzdelávania a stredné školy)
 • Ako naučiť matematiku podľa metódy Hejného.
 • Metóda čítania - Sfumato
 • Program intenzívnej interakcii pod vedením Grahama Firtha z Veľkej Británie
 • Program čitateľského porozumenia - Spolučítanka
 • Stimulačné programy pre klientov s ťažkým a viacnásobným postihnutím
 • Tréning kognitívnych schopnosti pre žiakov na II. stupni ZŠ - TABLEXIA
 • Učenie alternatívnej komunikácie
 • Využitie metódy vizualizácie v edukácii deti a žiakov s autizmom - "procesuálne schémy, komunikačné knihy"

 

Naše služby