... vypočujeme, povzbudíme, poradíme a ponúkame:

  • bezplatné základné, špecializované a odborné poradenstvo,
  • orientáciu v sociálnom systéme,
  • krízovú intervenciu - pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí (é) sa ocitli v krízovej životnej situácií,
  • hľadanie alternatívnych riešení problémov,
  • usmernenie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci,
  • sprevádzanie pri riešení konkrétneho problému,
  • asistencia pri administratíve - procesom spisovania žiadostí, návrhov...,
  • posilnenie a rozvoj sociálnych zručností,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • poskytovanie informácií o dostupných službách a organizáciách na území okresu Bardejov

Naše služby