• Psychologická diagnostika a rediagnostika
  • terapeutická činnosť
  • odborná poradenská činnosť
  • pomoc v krízových situáciách
  • profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov
  • prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov
  • skupinové výcvikové programy pre žiakov a pedagogických zamestnancov
  • odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ
  • tvorba a realizácia projektov a vzdelávacích programov
  • tréningové programy
  • tvorba metodických materiálov pre deti a mládež a rodičov a učiteľov

Naše služby