Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

Riaditeľka SCPP, psychológ, špeciálny pedagóg

Vzdelanie

2008 MPC Prešov, Príprava vedúcich ped. zamestnancov
2003 Ped. F. UK Bratislava, Rozširujúce štúdiu špeciálnej pedagogiky
1992 FF UPJŠ Košice, Doplňujúce pedagogické štúdium
1989 FF UPJŠ Košice, Postgraduálne štúdium – poradenská psychológia
1984 FFUPJŠ Košice, Štátna rigorózna skúška
1983 FF UPJŠ Košice, vysokoškolské štúdium psychológie

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2018 Medzinárodná vedecká konferencia – 1. ročník, Komplexná terapia vývinových porúch, M Zdravotníctva BSK
2015 Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku
2015 Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Lektor:  PhDr. Nora Gavendová
2015 Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému,
s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti), Metodicko pedagogické centrum, RP Prešov
2014 – 2015 Vzdelávací program – Diagnostika a terapia deficitov dielčich funkcií- metóda
Sindelar Modul 1,2, 3,4,5
2013 Kurz vzdelávania senzorickej integrácie
2012 Intenzívny kurz Filozofia pre deti – teoretické východiska na využívanie dialogických metód v edukačnom procese a na praktický nácvik vedenia dialógu v skupine. Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach.
2012 Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej   škole. Žilina – odborný lektor a garant: PhDr. Jana Swierkoszová
2011 Bezbariérové navrhovanie školských zariadení. CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta Architektúry – Slovenská technická univerzita v Bratislave. OSVEDČENIE.
máj 2011 Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD.
2011 Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s poruchami čítania – projekt Spolučítanka – odborný kurz pod vedením lektora PaedDr. Erika Žovinca PhD. Kurz bol realizovaný v spolupráci PF UKF NITRA, LIBRA n. o. ASOCIÁCIOU ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV ŠKÔL A PORADNÍ
2009 Karlova univerzita Praha, Metóda inštrumentálneho obohacovania R. Feuersteina II.
2009 Lenoris – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácieOdborný kurz – autizmus II.
2008 Karlova univerzita Praha,Metóda inštrumentálneho obohacovania R. Feuersteina I.
2008 Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky Hlohovec Stimulačný program pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy“
2008 Lenoris – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácieOdborný kurz – autizmus I.
2008 The Woodcock – Muňoz Foundation, Získanie kvalifikácie pre prácu s medzinár. intelektovým testom
2004 Slov. psychoterapeutická spol., Suicidialita – diagnostika, terapia, prevencia
2002 SŠPP Košice, Odborný seminár špec. – pedagogickej diagnostiky
1995 Slovenská komora psychológov, Osvedčenie o psychologickej a terapeutickej činnosti
1992 Slovenská psychoterapeutická spoločnosť – Dr. Cardelle, Integratívna psychoterapia
1992 Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Kognitívno – behaviorálna teória depresie
1991 Slovenská psychoterapeutická spoločnosť – Dr. Cardelle, Výcvik sociálnych zručností vo vedení učiteľských skupín
1991 Roth, Verny, Procesorientovaná psychológia
1991 CONTURA – Dr. Beleš, Tréning asertivity II.
1991 CONTURA – Dr. Beleš, Tréning asertivity I.
1991 Educational and Research Institute, Kurz sociálnej interakcie a psychickej kondície
1989 Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Autogénny tréning
1986 Doc. S. Kratochvíl, Kurz hypnózy

Členstvo

  • registrácia v Slovenskej komore psychológov
  • členstvo v Asociácii školských psychológov
  • registrácia v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Prax

  • psychologická prax – 33 rokov
  • pedagogická prax – 12 rokov
  • súdno – znalecká činnosť v odbore psychológia – 24 rokov

Zobraziť zamestnancov »