Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

Psychológ, terapeut

Vzdelanie

1982 Univerzita Komenského v Bratislave – štátna rigorózna skúška v odbore psychológia
1980 Univerzita Karlova v Prahe – Filozofická fakulta – postgraduálne štúdium
1975 UPJŠ v Košiciach – Filozofická fakulta – katedra odbornej psychológie

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2018 Reflexné umelecké terapie na Slovensku a význam ich supervízie. Odborný garant: Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková – Fabrici, akad. Sculptor, PhD.
2015 Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Lektor:  PhDr. Nora Gavendová
2015 Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti), Lektor: Mgr. Monika Siváková, Metodicko-pedagogické centrum, RP Prešov
2015 Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku
2012 Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej   škole. Žilina – odborný lektor a garant PhDr. Jana Swierkoszová.
2012 Biofeedback srdcovej variability a jeho využitie v praxi – zážitkový     seminár. Banská Bystrica – lektor: Mgr. Zaskalan.
2012 Poruchy učenia, správania, koncentrácie pozornosti, ADHD, ADD,    Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny. Bratislava – lektor:        Mgr. Katarína Sipos.
2011 KUPOZ – program na koncentráciu pozornosti. Akreditácia MŠMT č. j.: 29 321/2009-25, lektor: Paula Kuncová
2010 Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. EĽKONINA, Košice
2010 Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava AUTIZMUS II
2009 Kurz – KUPREV – Primárny preventívny program pre deti, lektor: Paula Kuncová FF UK Praha; Liptovský Mikuláš
2009 Kurzy a certifikát pre prácu s inteligenčným testom WJ IE Examiner, odborný garant: Dr. Anton Furman, člen The Woodcoock – MUŇOZ HOUNDATION, Nashvile, Tennessee, USA; Spišská Nová Ves a Prešov
1999 Výcvikový kurz – Základy supervízie a oprávnenie vykonávať supervíznu činnosť v rámci metodických poradenských procesov a procesov sprevádzania v praxi pre pracovníkov a študentov v oblasti sociálnej práce, MPSVaR SR Bratislava
1997 Špecializované kurzy – Rozvoj tímovej spolupráce v sociálnych službách, MPSVaR SR Bratislava
1995 Výcvikový program – Neverbálne psychoterapeutické techniky II. v Inštitúte aplikovanej psychológie v Banskej Bystrici, odborný garant: PhDr. Hana Junová, FF UK Praha
1994 Workshop – Úvod do systemického prístupu v Inštitúte pre systemickú skúsenosť, Praha
1994 Výcvikový kurz – Neverbálne techniky práce s klientom v Inštitúte aplikovanej psychológie v Banskej Bystrici, lektor: PhDr. Hana Júnová, FF UK Praha
1994 Seminár a kurz Konverzačnej a kooperatívnej hypnoterapie pod vedením PhDr. Vladimíra Dvořáčka v rozsahu 112 hod.
1994 Kurz hypnoterapie pre deti v Inštitúte Miltona H. Ericksona, Praha pod vedením Jiřího Zíku
1992 Výcvikový kurz – Konverzačná a kooperatívna hypnoterapia I. a II., lektor: PhDr. Vladimír Dvořáček v dňoch
1991 Výcvikový kurz Ericksonovskej hypnoterapie 1. stupňa pod vedením PhDr. Jiřího Zíku

Členstvo

  • Slovenská lekárska spoločnosť od roku 1978
  • Slovenská psychologická spoločnosť od roku 1975
  • Slovenská komora psychológov od 4.9.1995 – zapísaný do Registra Slovenskej komory psychológov so sídlom v Bratislave pod reg. číslom 70595/4-D-00595

Prax

  • v odbore psychológia – 25 rokov
  • v odbore pedagogika – 18 rokov

Zobraziť zamestnancov »