Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

Špeciálny pedagóg – psychopéd

Vzdelanie

2009 Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta – štátna rigorózna skúška v odbore učiteľstvo, titul doktor (PaedDr.)
2003 Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta – Pedagogika mentálne postihnutých
1987 UPJŠ v Košiciach – Pedagogická fakulta v Prešove – odbor – učiteľstvo I. stupňa ZŠ, rozšírené o výtvarnú výchovu.

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2013 osvedčenie – Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. MPC Bratislava
2013 Osvedčenie – Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. MPC Bratislava
máj 2011 Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD.
2009 osvedčenie – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS II, Prešov
2009 osvedčenie – Ľahká mozgová disfunkcia, (Emmerlingová) Bardejov
2008 osvedčenie – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS I
2008 osvedčenie – Diagnostika matematických zručností, (Novák) Poprad
2008 certifikát – Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky
Hlohovec Stimulačný program pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy“
2008 osvedčenie – Etická výchova 1. stupeň ZŠ MPC v Prešove
2007 osvedčenie – Práca s osobným PC pri reedukácii NKS, (Maňková, Vaníková) Prešov
2007 osvedčenie – Diagnostika VPU a VPS, (Čianporová, Trojanová) Poprad
2007 osvedčenie – Možnosti pomoci integrovaným žiakom v ZŠ“ MPC v PO
2007 osvedčenie – Základy terapie pevným objatím“, (Prekopová, Šturma, Šuba) Liptovský Hrádok
2006 osvedčenie – Logopédia v školskej praxi“ MPC v Prešove
2006 odborno-praktický seminár „dysgrafia – dysortografia“ PPP v Bardejove
2004 certifikát – Odborno-praktický seminár špeciálno-pedagogickej diagnostiky a poradenstva – poruchy učenia, Košice
2004 certifikát – Školský špeciálny pedagóg v praxi, Košice
2003 certifikát – Individuálny výchovno-vzdelávací plán, Košice
2002 absolvovanie kurzu – Raná logopedická intervencia – tréning rodičov, Bratislava
2001 absolvovanie kurzu – Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Bratislava
1997 osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške MPC v Prešove
1995 certifikát – Výchova k zdravému životnému štýlu, Bratislava

 

Prax

  • pedagogická prax – 23 rokov
  • špeciálnopedagogická prax – 10 rokov

 

Zobraziť zamestnancov »