Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

Liečebný pedagóg, arteterapeut, tréner Sindelar

Kurzy, certifikáty

2023 Skríning a diagnostika autizmu ACVA Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. Lekarská fakulta Bratislava
2022 Diagnostický kurz ADOS-2. MUDr. Aneta Kubranská.
2022 Výcvik v sluchovej stimulácii Benaudira modul III. "Batoľatá a deti. Lektor Holger Raddatz.
2021 - 2022 Childhood Neurodevelopmental Disorders Course. Melillo Method. Atlanta, USA. 2021.
2021 NeuroSolution. Protocols and treatment. Houston, USA.
2021 Ako rozpoznať autizmus. Odborné vzdelávanie. Thorová. CVI ŽIlina.
2019 Výcvik INPP metódy pod vedením licencovaných odborníkov. INPP Terapia neuromotorickej nezrelosti. Bratislava.
2018 Kurz Bazálna stimulácia – prehlbujúci kurz. INSTITUT Bazální stimulace®.
2018 Odborný seminár: Refexívne terapie a supervíza.
2018 Odborný seminár: Skríning PAS u detí raného veku.
2018 Výcvik - Bilaterálna integrácia. Avare. Shiela Dobie. Andrew Dalziell. Avare
2017 Výcvik v sluchovej stimulácii Benaudira modul II. Lektor Holger Raddatz
2017 Vzdelávanie odborníkov v oblasti včasnej intervencie. Socia – moduly.
2017 Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie. Institut Bazální stimulace Frýdek-Místek.
2017 Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku 3 – 6 rokov, Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ.
2017 Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ.
2017 Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť. Centrum včasnej intervencie. Prešov.
2017 Videotréning interakcií – úvod do metódy.
2016 - 2017 Certifikovaný tréning Senzorocckej Integrácie. Mag. Elisabeth Söchting. Fascinujúce deti. Bratislava.
2016 Výcvik v sluchovej stimulácii Benaudira modul I. – lektor Holger Raddatz, FAScinujúce deti.
2016 Výcvik– Senzomotorický test organickej zrelosti od veku 5. rokov od BHRG Foundation. Lektor: Anita Madacs. Bratislava.
2016 Snoezelen v praxi. Špecifká práce v multisenzorickom prostredí. Lektor: PaedDr. Jana Hrčová. Zlatovce-Trenčín.
2016 Kurz Bazálna stimulácia. INSTITUT Bazální stimulace®. Nové Mesto nad Váhom. INSTITUT Bazální stimulace®.
2016 Komunikácia detí s autizmom MODUL III. Lektorka: Mgr. Lívia Michnovičová. Prešov. Centrum včasnej intervencie. Prešov
2016 Senzorická integrácia v špeciálnej pedagogike. Lektor: PaedDr. Jana Hrčová. Bratislava.
2016 Vzdelávanie vo včasnej intervencii modul I a II. Liptovský Mikuláš. Socia.
2015 Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) – šanca pre lepšiu budúcnosť detí s PAS a inými vývinovými poruchami. Bratislava.
2015 Defcity čiastkových funkcií ako príčinaporúch učenia, správania a koncentrácie – metóda Dr.Sindelar. Sindelar tréner.
2015 Metóda rozvíjajúceho pohybu V. Sherborn, Prešov.
2015 Projekt iPad pre učiteľov, Bratislava.
2015 Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku.
2015 Základy metódy Senzorickej integrácie, Praha. Axon.
2014 Dobrovoľnícka škola. Formácia dobrovoľníkov zameraná na oblasť psychológie, sociálnych zručností, projektový manažment, tímovú prácu a vodcovstvo. Organizované nadáciou Ekopolis v spolupráci s o. z. Prameň radosti, nadáciou pre deti Slovenska a nadáciou pre sociálne zmeny.
2011 - 2013 Arteterapeutický výcvik. Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Dvojročné štúdium akreditované Ministerstvom školstva. Inštitút vzdelávania v arteterapii, Terra Terapeutica.
2012 Kurz školského programu INPP. Avare Bratislava. Avare.
2009 Akreditované vzdelávanie k problematike autizmu. Dom sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých.
2009 Kurz posúnkovÉho jazyka pre začiatočníkov. KCNS (Kresťanské centrum nepočujúcich Slovenska).

2009 - 2023 Stáže a dobrovoľnícka činnosť na rôznych pracovných pozíciach a miestach

2022-2023 Nontypical. Neurorehabilitačné pobyty. Poliklinika Giraltovce.
2013-2014 Domček. Pastoračné centrum Anky Kolesárovej. Vysoká nad Uhom.
09/2010 - 07/2011  EVS (European voluntary service – pod záštitou
Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu a Európskej
komisie ). Holandsko:
Kiwili – centrum pre ergoterapiu a senzorickúintegráciu, assistencia pri terapii.
Frion – denné centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím, práca so skupinou
́'t Hoefjzer – terapia jazdou na koni pre mentálne a fyzicky hendikepovaných
Scouting Nederland
́t Wasdom – centrum pre mladých, práca soskupinou
Mozäiek basis school – základná škola – prácav triede s integrovaným dievčatkom s
Downovým syndrómom
2009 ROSA Bratislava - DSS a rehabilitačné stredisko. Bratislava.
04/2009 - 06/2010 S.P.O.S.A. Spoločnosť napomoc osobám s autizmom. Bratislava.

Zobraziť zamestnancov »