Špeciálny pedagóg – etopéd

Vzdelanie

2007 Vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti – učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii pedagogika emocionálne a sociálne (psychosociálne) narušených – Prešovská univerzita v Prešove, fakulta pedagogická
1994 Osvedčenie o štátnej skúške – Etická výchova – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove
1982 Diplom v odbore – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov : ruský jazyk a literatúra, občianska náuka – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2009 osvedčenie – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS II, Prešov
2008 Diplom – Certicate s názvom Stimulačný program Cez rozprávku do školy autorky A. Lazíkovej – Libra n.o., Hlohovec
2004 osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania so zameraním na „Primárnu prevenciu drogovej závislosti a školskú prevenciu detí a mládeže pred negatívnymi javmi“- Metodické centrum Prešov
1999 osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške – Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
1999 osvedčenie za metodický výcvik „Prvé kroky“ – Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

 

Prax

  • pedagogická prax – 31 rokov
  • špeciálnopedagogická prax – 6 rokov

 

Zobraziť zamestnancov »