Liečebnopedagogická diagnostika

 • anamnestické vyšetrenie
 • diagnostika vývinu/neurovývinu
 • procesuálna diagnostika so zámerom získať orientáciu vo výchovno-vzdelávacej situácii a celkovej
  životnej situácii
 • získavanie diagnostických údajov analýzou hry, kresby, pohybu, činnosti, komunikácie a inej kreatívnej
  tvorby

Liečebnopedagogické cvičenia alebo programy s využívaním:

 • muzikoterapie
 • arteterapie
 • ergoterapie
 • psychomotorickej terape
 • hrovej terape
 • biblioterapie
 • dramatoterapie
 • Snoezelen terapie
 • terapie senzorickej integrácie
 • bazálnej stimulácie

Konkrétne využitie pri:

 • včasnej intervencii
 • oneskorenom/narušenom vývine
 • poruchách senzorickej integrácie
 • dyspraxii
 • autizme
 • DMO
 • narušenej komunikačnej schopnosti
 • vývinových poruchách učenia
 • poruchách aktivity a pozornosti
 • sociálnych a emocionálnych poruchách správania
 • mentálnom, telesnom, zrakovom a sluchovom postihnutí

Naše služby